Tarieven en andere formaliteiten

Tarieven

Ons uurtarief bedraagt € 180,– excl. BTW. Wij rekenen geen opslag voor de kantoorkosten. Deze zijn in het uurtarief begrepen.

Van dit tarief kan in overleg met de advocaat in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen en vermogen lager is dan de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde grenzen, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De kosten van rechtsbijstand worden in dat geval door de overheid betaald. U betaalt dan een eigen bijdrage, die vastgesteld wordt aan de hand van de hoogte van uw inkomen.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u checken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Algemene voorwaarden Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation

 1. Bij Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation zijn mr. Ageeth Kootstra en mr. Leo Rijpkema werkzaam.
 1. Alle opdrachten worden door ons uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. Een opdracht zal niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer met de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
 1. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, óók indien en voor zover een opdracht met het oog op één of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van de cliënt. De cliënt kan geen aanspraken geldend maken tegen bepaalde vroegere en huidige vennoten of maten c.q. (voor zover het besloten vennootschappen betreft) hun bestuurders, dan wel tegen medewerkers van Kootstra Rijpkema. Al deze personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 1. Het staat Kootstra Rijpkema vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaat en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan. Bij de keuze van door Kootstra Rijpkema in te schakelen derden zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht, maar Kootstra Rijpkema is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Kootstra Rijpkema is door c.q. jegens haar cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 1. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Kootstra Rijpkema en de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.
 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kootstra Rijpkema, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van het overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 6 minuten. Door Kootstra Rijpkema ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 1. De cliënt is gehouden om op verzoek van Kootstra Rijpkema tot betaling van een voorschot over te gaan.
 1. Indien een declaratie door de cliënt niet tijdig is voldaan, is Kootstra Rijpkema gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn. Kootstra Rijpkema is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 1. Kootstra Rijpkema is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting  derdengelden “Legal Partner”. Deze Stichting is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Kootstra Rijpkema te betalen teneinde te worden verrekend met door Kootstra Rijpkema aan de cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Kootstra Rijpkema en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan, berecht door de bevoegde rechter te Groningen, behoudens het recht van Kootstra Rijpkema om, optredende als eiser of verzoeker, de zaak te doen beslissen door de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de cliënt, alles behoudens hogere voorzieningen.

Privacyverklaring

Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation, gevestigd te (9711 BL) Groningen aan de Phebensstraat 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92551238, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Grondslag(en) verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één van de zes grondslagen die genoemd staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), te weten:

 • toestemming van u;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarop wij onze dienstverlening baseren dan wel om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG en/of specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is op grond van één of meer van bovenstaande grondslagen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat deze derde zorgdraagt voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van uw persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u een verzoek hiertoe indient, dient u zich te identificeren. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen jegens ons voldaan hebt en nadat wettelijke verplichte bewaartermijnen zijn verstreken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Op grond van de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation. Wij raden u aan om bij verwijzing naar een andere website altijd de betreffende privacyverklaring op die website te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt indienen, kunt u contact opnemen via info@kootstrarijpkema.nl of telefoonnummer 050 2030504.

 

 

Kantoorklachtenregeling Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering  van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Kootstra Rijpkema draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt, onder meer door publicatie op de kantoorwebsite. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Kootstra Rijpkema heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Ageeth Kootstra die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

-.-.-.-

Geschillencommissie Advocatuur

Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation is aangesloten bij een tweetal geschillencommissies, te weten de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten en de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Deze commissies zijn bevoegd om klachten in behandeling te nemen van particuliere dan wel zakelijke cliënten. U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor nadere informatie hierover en voor de reglementen die de beide commissies hanteren, wordt verwezen naar de website www.degeschillencommissie.nl